Grad Bihać - Privreda
Porezi – stimulirajuce stope

Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa najnižom stopom PDV-a u okruženju (skupa sa Crnom Gorom) ali istovremeno i u zemlje sa relativno niskom stopom poreza na dobit (za pravna lica) gdje jedino u okruženju Makedonija i Crna Gora imaju manje stope poreza na dobit.
PDV se plaća na promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji BiH uz naknadu i uvoz dobara u BiH, a standardna stopa PDV-a na oporezivi promet dobara i usluga i uvoz dobara u BiH iznosi 17 %.
Porez na dohodak plaća i rezident i nerezident koji ostvaruje prihode od samostalne ili nesamostalne djelatnosti na teritoriji FBiH po stopi od 10%. Prihodi koji se u smislu ovog zakona ne smatraju dohotkom su prihodi po osnovu sudjelovanja u raspodjeli dobiti gospodarskih društava.
Obveznik poreza na dobit privrednih društava je: poduzeće, banka i druga finansijska organizacija i društvo za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, zadruga i zadružna organizacija i institucija koja prodajom proizvoda i usluga na tržištu ostvaruje dobit. Porez na dobit plaća se po stopi od 10 % na utvrđenu poreznu osnovicu u poreznom bilansu.

Plaćanja poreza na dobit oslobađa se:

  • obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario više od 30% od ukupno ostvarenog prihoda
  • obveznik koji u pet uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM, na teritoriji F BiH, počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM
  • obveznik koji zapošljava više od 50% invalidnih lica i lica s posebnim potrebama duže od godinu dana za godinu u kojoj je bilo zaposleno više od 50% tih lica
  • obveznik - poslovna jedinica nerezidenta koji je osnovan ili čije je sjedište ili kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi izvan teritorije Federacije, a u BiH oslobađa plaćanja poreza na dobit za dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji Federacije.

Države

Stopa poreza na dodanu vrijednost
(PDV) u %

Stopa poreza na dobit
(za pravna lica) u %

Bosna i Hercegovina

17

10

Hrvatska

25

20

Srbija

20

15

Crna Gora

19

9

Makedonija

18

10

Albanija

20

10

Turska

18

20

Mađarska

27

19

Slovenija

20

21

Bugarska

20

10

Rumunija

24

16

Porezne stope