Grad Bihać - Privreda
Poljoprivreda i procesna industrija hrane – razvija se na sigurnoj resursnoj bazi

Grad Bihac raspolaže sa 27.243 ha poljoprivrednog zemljišta (njive 12.286 ha, vocnjaci 484 ha, livade 8.796 ha i pašnjaci 5.677 ha) i pripojenog dijela opcine Drvar od 4.375 ha poljoprivrednog zemljišta (njiva 1.039 ha, vocnjaka 53 ha, livada 1.162 ha i pašnjaka 2.121 ha). Proizvodnja žitarica i krmnog bilja na podrucju grada Bihaca organizovana je na porodicnim poljoprivrednim gazdinstvima i to iskljucivo za podmirenje vlastitih potreba i u funkciji je stocarske proizvodnje jer u postojecim okvirima vecina poljoprivrednih gazdinstava nije konkurentna u ovoj proizvodnji zbog visoke cijene repromaterijala i usitnjenosti posjeda. Davanjem u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na podrucju grada Bihaca fizickim i pravnim licima za ocekivati je da se stanje u ovoj oblasti znatno popravi.U posljednje dvije na vecim površinama zasijane su uljarice a postignuti prinosi dokaz su da uz organizovan otkup i pravilnu primjenu agrotehnickih mjera na ovim prostorima mogu sijati i kulture koje donose vecu dobit porodicnim gazdinstvima.

Proizvodnja povrca odvija se na otvorenom polju i u zašticenom prostoru. Navedenom proizvodnjom bavi se veliki broj domacinstava iako postoje realne šanse za intenzivan razvoj ove grane poljoprivrede limitirajuci faktor je nepostojanje preradivackih, skladišnih i rashladnih kapaciteta. Udruženje proizvodaca povrca i jagodicastog voca u zašticem prostoru "Bihac 2006" okuplja 65 proizvodaca sa ukupnom površinom pod zašticenim prostorom od 25.000m2 i godišnjom proizvodnjom od 465 tona raznog povrca.

Grad_Bihac

Plastenicka proizvodnja

Površine pod zašticenim prostorom na podrucju grada Bihaca iznosi 40.000m2, a proizvodnja povrca je 700 tona i u stalnom je porastu.

Stocarstvo - govedarska proizvodnja je jedna od najvažnijih grana ukupne poljoprivredne proizvodnje na podruciju grada. Prosjecan broj proizvodaca mlijeka od kojih je Mljekara Meggle u 2014. godini otkupljivala mlijeko iznosi 174, ali imamo i proizvodace koji od proizvedenog mlijeka prave sir ili ga plasiraju na lokalnim tržnicama. Procijenjeni broj goveda je 2.849, a u 2014. godini otkupljeno je 2.091.245 l mlijeka. Znacajnu pomoc u razvoju ovog sektora grad Bihac pruža implementacijom projekta "Revolving fond" u saradnji sa "Meggle Mljekarom" d.o.o. Bihac, što je prvi znacajni korak u razvoju javno – privatnog partnerstva na podrucju Grada.

Grad_Bihac

Proizvodnja mlijeka

Pcelarstvo - grad Bihac ima povoljne uvjete i dugu tradiciju u uzgoju pcela, proizvodnji meda i drugih pcelinjih proizvoda. Udruženje pcelara broji 186 clanova sa ukupno 7033 košnice. Pravo na novcane poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji godišnje u prosjeku ostvari 77 pcelara a Grad Bihac je financijski i strucno podržao rad ovog Udruženja.

Ribarstvo – znacajno mjesto u okviru primarne poljoprivredne proizvodnje na podrucju grada Bihaca zauzima proizvodnja konzumne ribe i riblje mladi. Ovom djelatnošcu bavi se d.o.o. RIZ "Krajina" Bihac sa površinom instaliranih kapaciteta - ribnjaka od 10.898 m2, mrjestilišta od 440 m2 i proizvodnjom od 426 t konzumne ribe (kalifornijska pastrva) i 21 t riblje mladi u 2014. godini. Proizvodnja je standardizirana (HACCP sistem), a plasman proizvoda se vrši na domace i ino tržište.

Iako je primarna poljoprivredna proizvodnja relativno razvijena još uvijek postoji mnogo prostora za organizirani sistemski pristup vecih investitora u ove sektore, te prirodni resursi i blizina velikih tržišta kojima je relativno jednostavno pristupiti, što su ujedno i kljucni indikatori za potencijalne investitore.