Grad Bihać - Privreda

Adresa: Bosanska 4, 77 000 Bihać

e-mail: bihac@bihac.org, op.bihac@bih.net.ba

Centrala: +387 37 22 42 22

Fax: +387 37 22 22 20


Kabinet gradonačelnika: +387 37 22 96 05, e-mail: kabinet@bihac.org


Centar za pružanje usluga građanima: +387 37 22 96 18

Matični ured: +387 37 - 22 96 34, 22 96 13, 22 96 69, 22 96 31


Inspekcija: +387 37 22 96 43

Komunalna inspekcija (dežurni telefon): +387 61 17 43 36

Građevinska inspekcija (dežurni telefon): +387 61 16 55 46mr.sci. Emdžad Galijašević, gradonačelnik

e-mail: nacelnik@bihac.org

dr. Roman Jurić
predsjedavajući Gradskog vijeća

e-mail: vijece@bihac.org
kontakt: 037 22 96 84

mr.sci. Ermin Zulić

sekretar Gradskog organa uprave

kontakt: 037 22 96 03
Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Jadranka Redžić, dipl.iur.
načelnik službe

kontakt: 037 22 96 82
Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Jasmin Stambolija, dipl.politolog
načelnik službe

kontakt: 037 22 96 37
Služba za stručne i zajedničke poslove

Edin Kulenović, dipl.iur.
načelnik službe

kontakt: 037 22 96 17
Služba za finansije

Damir Semanić, dipl.ecc.
načelnik službe

kontakt: 037 22 96 50
Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti

Elmina Emrulović, dipl.ing.polj.
šef odsjeka za privredne djelatnosti

kontakt: 037 22 96 29
Služba civilne zaštite

Fuad Dedić, dipl.ing.strojarstva
načelnik službe

kontakt: 037 22 61 34
Gradsko pravobranilaštvo

Kemal Redžić, dipl.iur.
Gradski pravobranilac

kontakt: 037 22 64 02
Gradsko pravobranilaštvo

Edina Hajran, dipl.iur.
zamjenik Gradskog pravobranioca

kontakt: 037 22 64 02