Grad Bihać - Privreda
ODSJEK ZA UPRAVLJANJE LOKALNIM RAZVOJEM

U Odsjeku za upravljanje lokalnim razvojem, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji („Sl.glasnik Općine Bihać“ br.09/13,10/13,11/13,12/13,14/13,01/14,04/14,05/14,07/14 i 08/14) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji („Sl.glasnik Grada Bihaća br.2/15 i 4/15) obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 1. provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa, općih akata iz oblasti lokalnog razvoja
 2. koordiniranje, pripremu i učešće u izradi i reviziji strategije razvoja i sektorskih razvojnih planova, koordinaciju aktivnosti i učešće u izradi i reviziji integrisane strategije razvoja uključujući koordinaciju aktivnosti gradskog razvojnog tima (GRT),Partnerske grupe (PG) i drugih tijela u svim fazama strateškog planiranja u skladu sa Metodologijom za integrisano planiranje razvoja (miPRO)
 3. koordiniranje procesa i učešće u izradi Plana lokalnog ekonomskog razvoja grada kao sastavnog dijela integrisane strategije razvoja grada
 4. učešće u realizaciji aktivnosti sa međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, udruženjima, asocijacijama i drugim partnerima u kreiranju i implementaciji projekata
 5. promociju strategije i prioriteta razvoja prema potencijalnim fi nansijerima, ulagačima i drugim zainteresovanim subjektima, te vrši uključivanje strateških prioriteta grada Bihaća u strateške dokumente i prioritete za fi nansiranje na nivou USK-a, Federacije BiH i državnom nivou, posebno kroz fondove EU za BiH
 6. praćenje i ocjenu napretka u implementaciji, koordinaciju procesa izvještavanja u odnosu na postavljeni plan implementacije, te pripremu godišnjeg izvještaja o realizaciji strategije i drugih akata koje razmatra Gradsko vijeće
 7. prikupljanje sekundarnih i primarnih podataka bitnih za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa drugim nadležnim službama koji uključuju informacije o poslovnom okruženju, investitorima, projektima,poslovnoj infrastrukturi, a u cilju pružanja pravovremenih i pouzdanih informacija svim zainteresovanim stranama, a naročito investitorima
 8. vođenje procesa pripreme promotivnih materijala za privlačenje investitora
 9. prezentiranje i promoviranje projekata grada potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim subjektima, te održava komunikaciju sa istim
 10. učešće u izradi Plana implementacije (1+2) i odgovarajućeg fi nansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz akcionih planova i plana lokalnog ekonomskog razvoja kao sastavnog dijela integrirane strategije lokalnog razvoja grada
 11. pripremu projekata i projektnih prijedloga za potrebe podnošenja zahtjeva za eksternim finansiranjem, a u saradnji sa drugim nadležnim sužbama
 12. uspostavljanje i održavanje redovne saradnje sa potencijalnim fi nansijerima razvojnih projekata (banke, fondovi, internacionalni investitori, itd.) sa ciljem identifi ciranja i razvoja optimalnog modela fi nansiranja projekata
 13. promoviranje dijaloga među lokalnim akterima, uspostavljanje partnerskog odnosa i održavanje redovne komunikacije i koordinacije između gradskih službi i vanjskih aktera, privatnog sektora,privrednih komora, udruženja privrednika,međunarodnih organizacija, akademskih institucija, privrednih subjekata itd.
 14. identifikaciju prilika za investiranje i razvijanje inovativnih rješenja kao odgovora na potrebe tržišta i potencijalnih investitora
 15. statističku obradu podataka i statističkih istraživanja u saradnji sa drugim nadležnim službama a koji pokazatelji su relevantni za primarne i najperspektivnije privredne sektore grada
 16. izradu analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala
 17. vršenje i drugih stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima

Sve informacije  možete dobiti pozivom na broj 229-626, ili lično na info-desku Centra za pružanje usluga građanima.

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, PRIVREDNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Odsjek za upravljanje lokalnim razvojem
Ul. Bosanska br.4.

Šef Odsjeka za upravljanje lokalnim razvojem mr.sc. Nijaz Lipovača
telefon: 229-645 ili centrala 224-222 lokal 645

Informacijski servis dostupan i  na oficijelnoj
web stranici Grada Bihaća
www.bihac.org